VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN JUNIORFONDEN HILLERØD GOLF KLUB

§1

Foreningens navn er: Støtteforeningen Juniorfonden, Hillerød Golf Klub.

Foreningens hjemsted er Hillerød med postadresse c/o Hillerød Golf Klub, Nysøgaardsvej 9, 3400 Hillerød.

§2

Foreningens formål er at støtte juniorarbejdet i Hillerød Golf Klub økonomisk.

§3

Foreningens midler tilvejebringes ved kontingenter, gaver, aktiviteter og den formue, der allerede er tilvejebragt samt forrentning af formuen.

§4

Foreningen kan yde støtte til formål, der ikke dækkes af bevillinger fra Hillerød Golf Klub eller som tilskud til klubbens bevillinger.

§5

Støtten kan ydes til et eller flere juniormedlemmer, indstillet gennem Juniorudvalget, eller til formål vedtaget af Juniorfondens bestyrelse.  Dog må formuen på intet tidspunkt udgøre mindre end kr. 200.000,00.

§6

Som medlemmer kan optages enhver person med ønske om at følge disse vedtægter.

§7

Medlemskab er bindende for et år ad gangen. Årskontingentet, der fastsættes af generalforsamlingen, erlægges på en gang. Årskontingentet opkræves senest en måned efter generalforsamlingen.

§8

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
Senest hver år den 28. februar afgiver kassereren regnskabet til den valgte revisor.
Det reviderede regnskab skal fremsendes til samtlige medlemmer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§9

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes inden udgangen af april måned.
Indkaldelsen sker skriftligt med mindst 21 dages varsel og dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af formandens beretning
  3. Godkendelse af regnskabet
  4. Fastsættelse af medlemskontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  7. Valg af suppleant
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Forslag fra medlemmer skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen, for at kunne blive behandlet.

§10

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er ethvert medlem der har betalt kontingent for det år, som det på generalforsamlingen forelagte regnskab vedrører.
Indbetaling af et årskontingent giver ret til én stemme.
Stemmeafgivning kan kun udøves personligt.

§11

Alle beslutninger på generalforsamlingen, bortset fra vedtægtsændringer, sker med almindeligt stemme-flertal.
Dirigenten bestemmer selv form for evt. afstemning.

§12

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der alle skal være medlemmer af Hillerød Golf Klub eller have forældre/værge status til en junior i Hillerød Golf Klub.
Valgperioden omfatter 2 år ad gangen, således at der i lige år er 3 på valg og i ulige år er 2 på valg osv.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde, hvor formand, kasserer og sekretær vælges.

§13

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er tilstede.
Beslutninger afgøres ved simpelt flertal mellem bestyrelsens medlemmer. Ved eventuel stemme-lighed er formandens stemme afgørende.

§14

For foreningen tegner ved underskrift formanden og kassereren i forening eller en af disse sammen med sekretæren.

§15

For de af bestyrelsen på foreningens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

§16

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens skøn og skal afholdes efter skriftligt motiveret krav fra mindst 1/3 af medlemmerne. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel.
Såfremt ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter krav fra medlemmerne, skal indkaldelsen udsendes senest 14 dage efter modtagelsen af kravet og da mindst med 14 dages varsel og afvikles højest 30 dage efter indkaldelsen.

§17

Til ændring af vedtægterne kræves en generalforsamlingsvedtagelse af 2/3 af de fremmødte medlemmer.
Forslag til vedtægtsændringer skal, for at kunne behandles på generalforsamlingen, fremsendes til bestyrelsen senest 14 dage og til samtlige medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen.

§18

Forslag til foreningens ophør behandles som forslag til vedtægtsændringer.

§19

Eventuelt overskud og formue ved afviklingen, tilfalder Hillerød Golf Klub, dog således at maxi-malt 10% af formuen med tillæg af renteafkast pr. år, kan anvendes til støtteformål for klubbens juniorarbejde, i henhold til vedtægternes § 2.
Vedtægterne er godkendt på generalforsamlingen den 3. marts 1996 og ændret ved generalforsamlingen den 7. april 2001, 24. marts 2011 og 17. marts 2015.