GENERALFORSAMLING

Hent indkaldelse og beretning i PDF her     Hent årsregnskab 2018 i PDF her

Indkaldelse til Hillerød Golf Klub ordinære generalforsamling.
Tirsdag d. 19. marts 2019, kl. 19.00, i Frederiksborg Centret, Milnersvej 39, Hillerød
Dagsorden for ordinær generalforsamling
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af bestyrelsens forventninger til fremtiden.
5. Forslag fra bestyrelsen. Der er ingen forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
7. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget og medlemskontingenter til godkendelse.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Jan Aarup, Kim Christiansen, Ann Bergithe T. Broch. Jan Aarup og Ann Bergithe T. Broch modtager genvalg og Kim Christiansen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller nyvalg af Jan Mayland Madsen.
9. Valg af revisor og revisor-suppleant. På valg er: Carsten Skovgaard som revisor og Jørn Krusegaard som revisor-suppleant. Bestyrelsen foreslår genvalg af Carsten Skovgaard og Jørn Krusegaard.
10. Eventuelt.
Hillerød Golf Klub, februar 2019
Formandens beretning
Atter et godt år for HGK.
Vi fortsatte gennem 2018 den stabile udvikling, vi har konstateret gennem de seneste år. Vores administration, trænere og greenkeeperstab er stærkt velfungerende enheder, der sammen med PROshop og restaurant binder Hillerød Golf Klub sammen til et stærkt fællesskab. Den overordnede driftsmæssige ledelse blev i 2018 varetaget af vores manager Kim Hyrzkov. Kristian Mangor er den sikre klippe på trænersiden. I 2018 stod Kristian sammen med Iver Kval Ødegård for træningen. Iver drog til Norge, men hans plads overtages i 2019 af Thomas Dam Nilsson. På banesiden er vi ved at være forvænte – måske tenderende til at være forkælede. Vores chefgreenkeeper Dennis Jensen og hans stab sætter overliggeren – og dermed forventningerne – højt. På trods af ekstrem tørke i sommermånederne lykkedes det på ny at indfri vores forventninger i 2018. Vi tog nye teesteder på hul 14 og 15 i brug og spillede til greens, som om muligt står “skarpere” end nogensinde før i klubbens mere end 50 årige historie. Vi påbegyndte arbejdet med yderligere dræning af banen. Det arbejde kom vi ikke helt så langt med, som vi ønskede. Arbejdet fortsætter dog i 2019. Vi ønsker at fremtidssikre banen, så vi fremover er klædt bedre på, hvis (eller når!) vi får nedbørsmængder som i 2017. Det er for os en glæde, at vi har betydelig kontinuitet med valget af samarbejdspartnere. At det for nogle år siden var nødvendig at indgå ny aftale omkring PROshoppen beroede udelukkende på ulykkelige omstændigheder. Bortset fra den udskiftning har vi en sjældent set kontinuitet med samarbejdet med PROshop og restaurant samt tidligere Alan som mangeårig træner. Det skyldes, at vi er glade for vores samarbejdspartnere, og de er glade for HGK. Det er vigtigt, når vi internt og eksternt skal fremstå som en fasttømret enhed. Økonomisk endte vi i 2018 med et overskud på 11.000,- kr. Det er meget tæt på budget. At det er muligt atter at “ramme budgettet” beror på stram omkostningsstyring. Vi ønsker at udvise rettidig omhu. Vi mener selv, at det lykkes for os.
Ved indgangen til 2018 var vi 1.281 medlemmer, mens vi ved indgangen til 2019 var 1.223 medlemmer. Vi undersøger årsagen til, at medlemmer forlader os. Det skyldes stort set uden undtagelse forhold, som vi ikke kan påvirke. Medlemsfastholdelse er imidlertid en vigtig opgave, og vi forsøger forskellige initiativer med henblik herpå. En af vores opgaver i den forbindelse er at skabe liv omkring klubben – også i vintermånederne.
Vi er i 2019 på ny udfordret på medlemssiden. Det har afgørende betydning for indtægtsgrundlaget. Selvom sponsorer og greenfeeindtægter tillige bidrager, er det trods alt medlemmerne, der skaber det økonomiske fundament for klubbens drift og det klubliv, der er så essentielt for os. Da det er svært, at påvirke afgangen nævneværdig, er det som altid afgørende, at vi i 2019 får nye medlemmer samt får medlemmer i introforløb konverteret til fuldtidsmedlemmer. Begynderudvalget udfører i den forbindelse et kæmpe arbejde, men alle vi andre må hjælpe til og tænke proaktivt. Tankerne – “hvordan får jeg familie og bekendte med i klubben?”, og “hvordan kan jeg hjælpe med til, at nye medlemmer integreres socialt i klubben?” – er rigtig gode tanker. Vi forventer i 2019 at kunne levere et resultat med balance, men vi kan ikke gøre det alene. Alle må hjælpe, så vi også i 2019 kan leve op til forventningerne. Som tidligere var vi i 2018 begunstiget af en uhørt lyst til “at give en hånd med”. Uden alle vore frivillige var det ikke muligt at drive klubben, som vi gør i dag. Vi siger 1000 tak for indsatsen til jer over 100 frivillige. Vi ønsker i den forbindelse tillykke til Bo Johannesen, der i 2018 blev udnævnt til årets frivillige. Det er en stor hæderspris. Vi er i færd med at udvikle ny strategiplan for HGK. Meget af arbejdet de senere år er udført med baggrund i seneste strategiplan – “2020 rapporten”. Vi er ved at nå 2020, hvilket synliggør behovet for at se længere ud i fremtiden. I den forbindelse ser vi tillige på klubbens organisation, herunder hvordan vi får mest glæde ud af den store lyst til at udføre frivilligt arbejde. Det er vigtigt, at ressourcerne anvendes fornuftigt, samt at motivationen bevares hos alle de frivillige. I en årsberetning er det umuligt at komme uden om en af klubbens store styrker – det sociale liv og sammenhold. Vi er højt placeret i tilfredshedsundersøgelser på det punkt. Det er glædeligt og vigtigt. En god bane og et godt socialt liv er helt afgørende for, dels medlemmernes fortsatte tilknytning til klubben, dels mulighederne for at rekruttere nye medlemmer. I 2018 blev – som forrige år – fra bestyrelsens og golfmanagerens side anvendt meget store ressourcer på drøftelser og forhandlinger med offentlige myndigheder. Vi har løbende drøftelser med Hillerød Kommune omkring tilskud og baneomlægning samt med BaneDanmark omkring baneomlægning. Efter at vi af Hillerød Kommune blev fritaget for betaling af forpagtningsafgift var næste mål at få tilskud til vedligeholdelse af vore bygninger. Fra kommunens økonomiudvalg var indstillingen, at vi fremover skulle modtage et sådant tilskud.
Desværre blev det tilskud – som led i en besparelsesrunde – fjernet umiddelbart før det kommunale budget i efteråret blev vedtaget af byrådet. Vi kæmper dog videre for en ligestilling mellem golfsporten og øvrige sportsgrene i kommunalt regi.
Vores “kamp” vedrørende baneomlægningen – foranlediget af stationsbyggeriet – gennem 2017 og 2018 ser ud til at have båret frugt. I det oprindelige projekt skulle ny tunnel placeres efter teestedet i lavningen ved hul 18. Vi opponerede kraftig herimod og har anvendt meget arbejde på at få tunnelen flyttet. Det betyder, at der nu er projekteret med ny tunnel ved klubhuset i stedet. Det er vi meget glade for. Med denne tunnelplacering foreligger ny masterplan for banen udarbejdet af banearkitekt Philip Spogard (http://www.spogardvandervaart.com/). Den foreliggende plan ser rigtig spændende ud. Nu mangler vi endelig godkendelse og afsluttende offentlig bevilling af beløbet til gennemførelse af projektet. Det er en besværlig og langsommelig proces, som også i 2019 vil have førsteprioritet i bestyrelsen. Vores aktuelle forventning er, at vi i slutningen af året påbegynder etablering af nye golfhuller vest for banen. Sportsligt blev 2018 et fint år, men ikke helt så flot, som vi ellers er blevet forvænt med. For andet år i træk vandt vores juniorelitehold DM. Fie Olsen og Nicolai Nøhr Madsen vandt vores egen eliteturnering ”Hillerød Pokalen”. På det internationale plan vandt Joachim B. Hansen Challenge Touren og rykkede op på selve EuropaTouren. Nichole Broch Larsen fastholdt sin LPGA status. Et stort tillykke med de præstationer. Vi er en sportsklub med stolte traditioner og store resultater. Vi håber derfor, at vi kan finde en fælles glæde og stolthed, når vores sportsfolk leverer resultater som de anførte. Med denne beretning takker jeg alle frivillige, ansatte, samarbejdspartnere og sponsorer for en super indsats og samarbejde i 2018. Jeg takker ligeledes min bestyrelseskolleger for samarbejdet, og den måde det sker på. En speciel tak til Kim Christiansen, som efter 6 år i bestyrelsen har valgt at anvende fritiden på andre opgaver. Jeg håber alle fornemmer foråret er på vej og glæder sig til sæson 2019.
Jan Aarup formand
En mere udførlig orientering om Hillerød Golfklubs virke i 2018 kan findes i ”Året der gik” via dette link: https://hillerodgolf.dk/wp-content/uploads/Året-der-gik-2018.pdf Regnskab inkl. budget kan rekvireres i sekretariatet (tlf. 48 26 50 46 / e-mail klubben@hillerodgolf.dk).