Information om udmeldelse af Firkløverordningen

Information til medlemmerne om udmeldelse af Firkløverordningen

Efter udmeldingen om HGK’s tilbagetrækning fra Firkløverordningen har bestyrelsen modtaget tilkendegivelser fra et antal medlemmer omkring beslutningen. Nogle støttende, men flere med en skeptisk holdning til den trufne beslutning. På denne baggrund ser bestyrelsen et behov for at redegøre for begrundelserne, som i deres interne diskussioner er blevet tillagt betydning i ønsket om at varetagelse af medlemmernes og klubbens interesser.

For at give vores medlemmer demokratisk indflydelse på processen gennemførte vi sidste år netop et rundspørge omkring fritspilsordninger – herunder Firkløveret og modtog hele 435 svar. En usædvanlig og overraskende stor svarprocent.

Meningerne om fritspilsordninger var delte, men vi kunne se, at der var stor interesse for, at HGK fortsat var en del af et greenfeesamarbejde, men bestemt også at der blandt besvarelserne var en stor del, der ikke var så begejstrede for den behandling, vi nok føler de øvrige 3 klubber gav os, da vi ikke kunne spille 18 huller på vores bane. Så i rundspørgen kunne vi tydeligt se den modvilje, der var mod de øvrige klubber i Firkløversamarbejdet.

Bestyrelsen forstår  godt ønsket om en fritspilsordning. Det er et åbenlyst gode at have mulighed for at spille andre baner til en rimelig pris. Man bliver inspireret af at spille andre baner end ens hjemmebane, selv om vi forhåbentligt alle synes bedst om HGK. Og de indtægter, vi oppebærer gennem en fritspilsordning, går jo lige som ordinær greenfee oftest til forbedring af vores egen bane.

Vi kunne også konstatere, at HGK´s salg i 2023 på 269 stk. kun udgjorde halvdelen af de kort, vi solgte før ombygning af banen. Hvorvidt ”modviljen” mod Firkløverklubberne alene er årsagen til den markante nedgang i antal solgte kort er naturligvis ikke fuldstændigt entydigt, men dog en meget stærk indikator, som bestyrelsen har taget med i sine overvejelser.

Men – når vi så kan konstatere, at kortet kun er købt 269 medlemmer, er det bestyrelsens opfattelse – sammen med den gennemførte rundspørge med den høje svarprocent fra 2022 – at flertallet af medlemmer vægter andre ting ved klubben højere end muligheden for at være en del af Firkløveret.

De økonomiske betingelser som grundlag for Firkløversamarbejdet

Bestyrelsen er overbeviste om, at vi helt generelt i golfverdenen kommer til at se en udvikling, der går i retning af mere forbrugsafhængig betaling fra medlemmerne. Og her er deltagelse i Firkløveret jo helt åbenbart en ”ekstrafordel”, som man bør betale en rimelig pris for. Set fra HGK´s synspunkt oppebærer vi en indtægt på lidt under 63 kr. pr. Firkløver greenfee, som jo er langt under hvad man med rimelighed kan forvente en runde golf skal koste.

Flertallet i Firkløveret var allerede sidste år meget bange for, at en forøget pris ville betyde færre solgte kort. Det blev så modbevist allerede i 2023, da alle 3 klubber solgte flere kort i 2023 end i 2022, trods prisstigningen på 100 kr.

Imidlertid var bægeret allerede sidste år ved at være fyldt. Ikke kun pga. af de øvrige klubbers manglende samarbejdsvilje ved vores baneombygning, men fordi processen med at opnå en rimelig betaling var hård og slidsom og ikke bragte det resultat, som HGK i en årrække havde ønsket.

Så beslutningen er truffet efter lange drøftelser i bestyrelsen, da HGK i årevis har været overbevist om, at prisen for kortet har været for lav, og vi derfor utrætteligt har kæmpet for en fornuftig prissætning af kortet, der reflekterede såvel de fordele deltagerne fik og de ulemper med forøget belægning, som resten af medlemmerne måtte acceptere.

De øvrige klubber blev på mødet den 1. november præsenteret for – for vi ved ikke hvilken gang – vores argumentation for, at fordelene for de deltagere i ordningen ikke var prissat på en rimelig måde. Det kunne ikke overraske nogen af deltagerne.

Vort forslag var en pris på 750 kr., der baseret på det antal kort, der var solgt i 2023, ville indbringe yderligere 300.000 kr. til deling – eller i runde tal 75.000 kr. til hver klub. Og havde de øvrige klubber endeligt accepteret en sådan prissætning, var vi forblevet i Firkløveret.

Og her er det værd at bemærke, at tilsvarende kort i andre sammenlignelige ordninger prissættes endnu højere.

Det er oplagt, at de øvrige klubber gerne havde set HGK fortsætte i ordningen, bl.a. under henvisning til det årelange samarbejde og til at flertallet ikke var enige med HGK. Mens vi i HGK bestemt ikke har noget problem med at respektere et flertal, må man, når man ikke længere mener, at deltagelse i en frivillig ordning tilgodeser ens ønsker og behov, nødvendigvis træffe en beslutning, der tilgodeser medlemmernes langsigtede tarv.

Vi arbejder i øjeblikket på at indgå så attraktive greenfee aftaler som muligt med andre klubber. Enten for at indgå aftaler om reduceret greenfee og/eller allerhelst en fritspilsordning. Dette arbejde har vi ikke kunnet starte før vores forhandlingsmuligheder med Firkløveret var udtømte og derfor tager det lidt tid, før vi kan præsentere de nye muligheder.

Opfordring

Afslutningsvis vil vi gerne opfordre til, at medlemmerne deltager i det dialogmøde, der forventes aafholdt i januar 2024 og på klubbens generalforsamling og gerne stiller op til bestyrelsen, således at klubben opnår den mest alsidige repræsentation af medlemsskaren til sikring af, at så mange synspunkter på varetagelse af klubbens interesser kan afspejles i bestyrelsens drøftelser.

Bedste hilsen
Bestyrelsen