Nyt om vores baneomlægning.

Kære HGK’er

Vi har gennem et stykke tid ikke kunnet informere så omfangsrigt omkring ombygningen af vores bane i de kommende år, som vi gerne har villet – men det er jo ikke fordi, der ikke har været arbejdet på det, eller fordi der ikke er udvikling i projektet.
Nedenfor vil vi forsøge at give jer en status på alle forhold omkring ombygningen af banen og den plan, vi nu kører efter.
Siden april måned har vi haft Nordsjællands Museum til at gennemføre arkæologiske udgravninger på hele det nye areal. Dette arbejde blev færdiggjort i august og alle udgravninger blev tildækket igen. Vi vil på et senere tidspunkt modtaget en rapport fra arkæologerne, der beskriver fundene – der er både fundet fortidsminder fra jernalderen og stenalderen.
Men intet der forhindrer, at vi gennemfører det projekt, der fortsat baserer sig på den Masterplan, vi gennemgik på vores generalforsamling, og som ligger på hjemmesiden.  Det eneste, vi ændrer på, er, at vi vil forsøge at skabe endnu et par 5 hul på det nuværende hul 5 (også fremtidige hul 5) i forhold til den oprindelige plan – og det forventer vi at kunne gøre ved at flytte teestedet helt op til trægrænsen mellem togsporerne – således at banen får en ekstra par.
I juni måned sendte vi hele projektet med at gennemføre Masterplanen i udbud – og vi har sammen med Hillerød Kommune og vores arkitekt haft nogle runder med de mulige leverandører og er nu så langt fremme, at vi forventer at kunne skrive kontrakt med en entreprenør inden for de næste 14 dage. Så snart kontrakten er underskrevet, offentliggør vi naturligvis, hvem der skal lave vores nye bane – men vi kan røbe så meget, at de har bygget nogle af de flotteste baner i verden og er internationalt meget anerkendte.
Imidlertid er året nu så fremskredet, at det ikke giver mening at påbegynde de store jordflytninger, der er en vigtig del af projektet, før til foråret – men det får ingen betydning for projektets gennemførelse. Vi forventer, at vores hovedentreprenør skal starte projektet primo/medio marts 2021, og vi vil så detaljeret som muligt gennemgå projektets faser nedenfor.
Forberedende arbejder i vinter 2020/21
For at sikre at entreprenøren kan komme i gang i marts og i øvrigt arbejde efter en fornuftig tidsplan, gennemføres følgende forberedende arbejder henover vinteren:
 • Underboring til fremføring af ny hovedvandledning – udføres sammen med Hillerød forsyning
 • Flytning af vandledning på matr. 8q frem til Hestehave 21 – udføres med Hillerød Forsyning + entreprenør
 • Etablering af pumpehus ved søen på hul 6 samt fremføring af El – udføres af El-installatør/leverandør af pumpehus
 • Etablering af sti ml. nye hul 14 og hul 15
 • Skovning af træer og buske
Disse aktiviteter udføres af lokale entreprenører, og vi er i fuld gang med at indhente tilbud på at få udført disse opgaver.
Vandingsanlæg.
Tilbud på nyt vandingsanlæg til sammenkobling med eksisterende anlæg er hjemtaget og skal udføres i perioden 1. april – 1. juni, 2021
 • Den eksisterende hovedvandledning under nuværende tunnel afbrydes, når stationerne skal bygges i 2023.
 • Vi får etableret en ny hovedledning under banen sammen med Hillerød Forsyning på tværs af 5. og 12. fairway og en underføring under sporene syd for den nye S-togsperron (denne etableres allerede i november/december 2020) – og vi forventer ingen særlige gener for golfspillet på denne baggrund.
 • Det udestår, om vi kan bevare vores hovedvandledning gennem stenkisten ved åen på hul 18. – Den har formentlig ligget der, siden banens udvidelse til 18 hullers bane i 1976, og vi forsøger at få en dispensation til at have den der fortsat. – Alternativt skal vi også gennemføre en styret underboring på dette sted.
 • Der etableres 2 fremføringsrør ved siden af den nye tunnel, således at vi kan trække vandforsyning og El over til det nye område. – Etableres samtidig med tunnel i påsken 2021.
Tidsplanen for anlæg af den nye tunnel.
Dette arbejde gennemføres af Bane Danmark og det kommer til at forløbe således:
 • 5. februar, 2021 påbegyndes indretning af byggepladsen
 • 3. marts, 2021 påbegyndes udgravning på begge side af banedæmningen
 • 1. april- 6. april, 2021 er der sporlukning (altså ingen togtrafik i hele påsken)
 • 6. april er tunnelen færdiggjort
 • 6. april – 16. april nedtages arbejdspladsen og projektet er afsluttet
 • Herefter færdiggøres ramper på begge sider af den nye tunnel. Denne opgave udføres af en lokal entreprenør, som vi tager tilbud hjem på/udvælger, så snart vi har de færdige tegninger af ramperne
Det får betydning for vores driving range og huset på rangen. Huset nedrives og rangen bliver forkortet. – Vi kan ikke helt sige hvor meget, men det kommer vi tilbage til (vi gætter på ca. 30-40 m).
Ombygning af banen.
Projektet med ombygning af banen bliver opdelt i 2 faser og planen er følgende:
Fase 1 opstartes primo/medio marts – er lidt vejrafhængigt.

Den valgte entreprenør opbygger arbejdsplads m.v. og igangsætter arbejdet med 8-10 medarbejdere.

Første fokus bliver opbygning af hul 1, hul 2 og hul 10 – de 3 nye huller – disse forventes færdige i juni og skal indgro afhængigt af vejret ca. 3 måneder – således at de nye huller kan åbnes forventningsvis medio september 2021.
Sideløbende udgraves søen på hul 6 til 4 gange den nuværende størrelse – og jorden flyttes til anvendelsesstederne, hvor den skal bruges til terrænregulering.
Når tunnelbyggeriet er færdigt i 1. halvdel af april, igangsættes arbejdet med at opbygge den nye Driving range. Den har behov for kortere indgroningstid end for hullerne og forventes åbnet medio juni. I mellemtiden bliver vi nødt til at anvende den eksisterende range i en lidt forkortet version. – Vi har endnu ikke tegningerne af ramperne, da vi ikke har fået koterne for bunden af tunnelen – men disse forventes ultimo uge 39/primo uge 40, og ramperne tegnes umiddelbart herefter. Derefter tilpasses den nuværende range til brug april/juni 2021 i forkortet version ved at flytte måtterne så langt frem som nødvendigt – og det bliver nok ikke muligt at slå med driver i denne periode.
Fase 1 forventes afsluttet medio juni – naturligvis vejrafhængigt.
Fase 2:
Vores entreprenør ønsker at gå direkte til en præfase 2 (bl. a. for ikke at skulle trække alle maskiner og medarbejdere hjem i et par måneder), hvor de ønsker at gennemføre følgende arbejder:
Forberedelse af alle nye teesteder og andre forberedende arbejder til gennemførelse af fase 2 – dog uden at begrænse spillernes anvendelse af banen. Fra primo/medio september opstartes fase 2 med etablering af greens på nyt hul 4 og hul 8 samt de øvrige tilpasninger og afsluttes med etablering af det nye hul 14. De nye greens opbygges med tørv fra de greens, som skal nedlægges, og derfor kan vi meget hurtigt få de nye greens i gang. Detailplaner for fase 2 melder vi ud, når vi kommer nærmere udførelsen.
Hvad betyder det for banens spilbarhed i anlægsperioden? – Hele planlægningen af fase 2 foregår således, at vi hele tiden sikrer, at vi en fuldt spilbar 18 hullers bane. – Imidlertid kan der i kortere perioder være en enkelt provisorisk green og teested fra medio september og resten af sæsonen 2021 – men vi vil gøre alt, hvad vi kan for at begrænse evt. gener. Samtidig med, at vi begynder på fase 2, åbnes de 3 nye huller.
Med denne plan kan vi gennemføre hele projektet i 2021, og ved starten af 2022 sæsonen forventer vi at spille hele den nye bane. – Det bliver fantastisk spændende, og vi er sikre på, at vores bane får et betydeligt løft og bliver til stor glæde for både medlemmer og gæster.
Økonomi.
Mange spørger, om vi nu har finansieringen på plads til at kunne gennemføre dette projekt – og det har vi helt på plads og er komfortable med at kunne gennemføre alle aktiviteterne inden for de budgetterede rammer.
Nyt indspilsområde.
Laver vi et nyt indspilsområde? – Vi har ikke lavet en endelig plan for anvendelse af den nuværende driving range, når vi har taget den nye i brug – men det ville jo være naturligt, at vi etablerer et træningsområde til det korte spil. Det skal vi nok komme tilbage til, når vi har en klar plan for det.
Stationsbyggeriet.
Den endelige projektering af Favrholm Station er ikke tilgængelig endnu fra hhv. Bane DK og Lokaltog, men indtil videre forventes det, at begge stationer skal stå færdige ultimo 2023.
Der har været rejst tvivl, om Lokaltog ville gå efter at bygge den ”udvidede” løsning med div. skiftespor og vendespor for enden og i forlængelse nuværende hul 5. – Som vi kender det nu, vil man bygge hele banedæmningen og senere lægge vendesporene.
Men som det fremgår ovenfor, er vi for længst færdige med vores bane og bliver ikke golfmæssigt generet af, at de skal bygge i sommeren/efteråret 2023.
Spørgsmål og kommentarer.
Det har hele tiden været vores plan at lave et stort medlemsmøde og både få vores banearkitekt, Philip Spogárd, til at præsentere det endelig layout og selv få mulighed for at svare på alle spørgsmål og kommentarer. Desværre er det ikke muligt for nærværende pga corona-restriktionerne, og derfor er I meget velkomne til at skrive evt. spørgsmål el. kommentarer til undertegnede (manager@hillerodgolf.dk) , så skal jeg forsøge at besvare og gøre svarene tilgængelige for alle.
Vi håber, at ovenstående giver alle en god fornemmelse af, at vi har godt styr på projektet og naturligvis vil holde jer godt orienteret fremover i takt med at projektet skrider fremad.
Bedste hilsen
Bestyrelsen/ledelsen.